طراحی، ساخت، تجهیز و راه اندازی اتاق برف پروژه مجتمع تفریحی گردشگری سرزمین سبز - گرین لند(شیراز)

 

اتاق برف پروژه گرین لند شیراز

 

اتاق برف پروژه گرین لند شیراز

 

اتاق برف پروژه گرین لند شیراز

 

اتاق برف پروژه گرین لند شیراز