طراحی، ساخت، تجهیز و راه اندازی اتاق برف پروژه مجتمع ورزشی رفاهی آبادگران(تبریز)

 

اتاق برف پروژه تبریز

 

اتاق برف در پروژه تبریز

 

اتاق برف در پروژه تبریز

 

اتاق برف در پروژه تبریز