مسابقات سالیانه و جشنواره برفی

مسابقات سالیانه و جشنواره برفی
با همکاری شرکت برف ساز کولاک و میراث فرهنگی و شرکت پتروشیمی بوشهر